Colloquium
(vedecké, odborné a kultúrne kolokviá)


Rozvíjame kritické myslenie, rast a rozvoj osobnosti.Vedecké, odborné a kultúrne kolokviá sú aplikačnou súčasťou konceptu slovensko-škandinávskeho projektu zameraného na prepájanie vedecko-akademickej a kultúrnej obce s verejnosťou s cieľom popularizovať vedu, výskum, vzdelávanie a kultúru vo vzájomne prepojených súvislostiach.

Dôraz kladieme na kultivovanosť, kvalitu a odbornosť. Účastnícke poplatky za kolokviá zohľadňujú náklady na zabezpečenie kolokvií a zároveň tvoria súčasť fondu na rozvoj, inováciu a zvyšovanie kvality pre poskytovanie ďalších vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít.

Koncept kolokvií vychádza z výsledkov predchádzajúcich dvoch nosných pilierov projektu a to: vedy a výskumu a vzdelávania. Ide o tretiu, verifikačnú zložku, ktorá uzatvára koncept do celku – Colloquium. Práve počas kolokvií zistíme či teória, východiskové koncepty a paradigmy majú v reálnom vedeckom, ale i bežnom praktickom živote zmysel, opodstatnenie a aké je ich využitie. Hosťami kolokvií sú významní odborníci z vedecko-historických oblastí a umelci z kultúrnej oblasti zo Slovenska a Škandinávie.

Štruktúra kolokvií odráža nosnú ideu projektu a preto je rozdelená do cyklov podľa oblastí:
História Q Dejiny; Veda Q Technika a Kultúra Q Umenie.


Srdečne Vás pozývame na vedecké, odborné a kultúrne kolokviá.


Top