Vzdelávanie Q Letná škola
(kurzy, školenia, tréningy)


Učíme rozumieť poznanému a spoznávať zážitok.


Vzdelávanie je súčasťou konceptu slovensko-škandinávskeho projektu zameraného na prepájanie vedecko-akademickej a kultúrnej obce s verejnosťou s cieľom popularizovať vedu, výskum, vzdelávanie a kultúru vo vzájomne prepojených súvislostiach. Koncept vzdelávania je koncipovaný v zmysle celoživotného vzdelávania a využíva kontinuálne, záujmové a občianske typy vzdelávania.

Vzdelávanie pre osobnostný rozvoj je koncipované tak, aby reflektovalo základné princípy osobného rozvoja (vedomosti, zručnosti, intelekt) účastníka vzdelávacej aktivity. Vzdelávanie pre profesijný rozvoj prehlbuje, rozvíja a upevňuje profesijné vedomosti, zručnosti a schopnosti účastníka vzdelávacej aktivity v danej oblasti.


Každoročne Colloquium prichádza s kontinuálnym vzdelávaním aj v letných mesiacoch. Letná škola je vynikajúcou formou vzdelávania, kde praktické nácviky a zážitok prevažujú nad získavaním teoretických vedomostí.

Vzdelávanie pre osobnostný rozvoj je koncipované tak, aby reflektovalo základné princípy osobného rozvoja (vedomosti, zručnosti, intelekt) účastníka vzdelávacej aktivity. Vzdelávanie pre profesijný rozvoj prehlbuje, rozvíja a upevňuje profesijné vedomosti, zručnosti a schopnosti účastníka vzdelávacej aktivity v danej oblasti.


Účastnícke poplatky za vzdelávacie aktivity zohľadňujú náklady na zabezpečenie vzdelávacích aktivít a zároveň vytvárajú fond na rozvoj, inováciu a zvyšovanie kvality pre poskytovanie ďalších vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít.


Kurzy


Kurz je koncipovaný ako teoreticko-praktické uchopenie konkrétnej témy z danej problematiky, kde väčšiu časť tvorí teoretické vymedzenie základných východísk a menšiu časť praktické znázornenie. Je určený pre všetkých, ktorí majú záujem o danú problematiku, prebieha prezenčnou formou v interiéri Inštitútu inovatívneho vzdelávania, vedy a kultúry, a výstupom je diplom, certifikát alebo potvrdenie.

Školenia


Školenie je zamerané na teoreticko-praktické uchopenie konkrétnej témy z danej problematiky, kde väčšiu časť tvorí praktické znázornenie a menšiu časť teoretické vymedzenie základných východísk. Je určený pre všetkých, ktorí majú záujem o danú problematiku, prebieha prezenčnou formou v interiéri Inštitútu inovatívneho vzdelávania, vedy a kultúry, a výstupom je diplom, certifikát alebo potvrdenie.

Tréningy


Tréning je orientovaný hlavne na praktické trénovanie a nácvik zručností a schopností s konkrétnymi dynamickými aktivitami na danú tému a menšiu časť tvorí teoretický vstup do nácvikovej problematiky s využitím inovatívnych metód a škandinávskeho prístupu. Exkluzívnosť tréningov spočíva v prežití zážitkov účastníkov s erudovaným odbornom ukotvením zažitých situácií. Je určený pre všetkých, ktorí majú záujem o danú problematiku, prebieha prezenčnou formou v exteriéroch Bratislavského samosprávneho kraja a interiéri Inštitútu inovatívneho vzdelávania, vedy a kultúry, a výstupom je diplom, certifikát alebo potvrdenie.

LETNÁ ŠKOLA


Letná škola je súbor ucelených kurzov a praktík na vybranú tematiku z psychologických, ekonomických, právnych, sociálnych a sociologických oblastí, kde väčšiu časť vzdelávacej matérie tvorí praktický nácvik a zážitok a menšiu časť teoretické a konceptuálne vymedzenia. Každoročné fokusovanie Letnej školy vychádza z výsledkov celoročného monitorovania tém a oblastí. Letná škola je určená pre všetkých, ktorí prejavia záujem o vzdelávanie v danej téme, prebieha prezenčnou formou v interiéri Colloquium Inštitútu inovatívneho vzdelávania, vedy a kultúry. Výstupom je udelenie diplomu.

Top